Strategie Workshops

Onprove Strategieworkshops

In Stap 1 van het van Onprove 5 Stappen plan stellen we heldere doelen om te bepalen wat de deliverables moeten zijn van het continu verbeter traject. Om succesvol met prestatiesturing aan de slag te kunnen gaan is het van belang dat deze doelstellingen een afspiegeling van uw bedrijfsdoelstellingen en strategie zijn. Immers zo kan iedereen zijn of haar bijdrage leveren aan het bedrijfsresultaat.

Regelmatig zien we dat missie, visie en strategie ooit eens bedacht zijn bij de oprichting van het bedrijf en niet meer aansluiten bij de huidige marktontwikkelingen. Om focus aan te brengen in de bedrijfsvoering is het van belang om “alle neuzen dezelfde kant op te krijgen”  De Onprove strategie workshops helpen u niet alleen om uw missie en visie te bepalen maar deze ook om te zetten naar concrete bedrijfsdoelstellingen en afdelingsdoelstellingen. Resultaat? Een duidelijk fris strategische plan waar iedereen houvast aan heeft en voor focus zorgt binnen uw organisatie. Een gezond uitgangspunt om met continu verbeteren aan de slag te gaan.

Inhoud Strategieworkshops

De Onprove strategieworkshops dienen als uitgangspunt op basis waarvan we de normen en KPI’s in stap 1 kunnen definiëren. Strategieworkshops kunnen onderdeel zijn van het Onprove 5 Stappen Plan maar uiteraard ook als los onderdeel.

Dag 1 Intake en voorbereiding

Als voorbereiding op de strategieworkshops doen we een intake met de hoogste leidinggevende waarin we de hulpvraag zo helder en concreet mogelijk willen krijgen om op basis hiervan de inhoud van de workshops te bepalen. Hierna worden de workshops inhoudelijk vormgegeven en voorbereid. Als dit gereed is, wordt de hoogste leidinggevende over inhoud en werkwijze van dag 2 en 3 geïnformeerd.

Wilt u actief met strategie aan de slag in uw organisatie?

Dag 2 Workshops

Het leidinggevend team bestaat uit verschillende individuen en daarom beginnen we met een kennismaking met elke deelnemer. Dit wordt gedaan op basis van de logische niveaus van Bateson. Dit is een manier om binnen het leidersteam elkaar beter te leren kennen, maar vooral ook zichzelf te leren kennen en vertrouwen te laten ontstaan. Immers, we gaan ook kwetsbaarheden niet uit de weg. Een team kan pas tot resultaat komen als er vertrouwen is. Het soort vertrouwen dat toestaat dat men kwetsbaarheden kan laten zien, omdat men weet dat daar door andere teamleden nooit misbruik van gemaakt zal worden.

Voorafgaand aan de workshops van dag 2 wordt aan de deelnemers gevraagd zich voor te bereiden, middels het opstellen van hun eigen logische piramide. Hiertoe krijgen zij de benodigde uitleg toegezonden. Tijdens de workshop zal elke leider zijn logische piramide aan het team presenteren.

De logische niveaus zijn: omgeving, gedrag, vaardigheden, overtuigingen, identiteit en zingeving.
Naast de logische niveaus van ieder teamlid, heeft iedere organisatie haar logische niveaus. Robuuste succesvolle organisaties zijn organisaties met goed verankerde logische niveaus. Logische niveaus zijn goed verankerd, als de logische niveaus van de organisatie aansluiten bij de logische niveaus van haar mensen. De organisatie bestaat immers uit het samenstel van de mensen die haar bepalen. In de workshop gaan we uit de logische niveaus van de individuele leiders de logische niveaus van de organisatie  laten ontstaan.

Zingeving = missie van de organisatie

Identiteit = propositie van de organisatie
(hiervoor wordt een SWOT analyse gedaan, waarin de logische niveaus vaardigheden, gedrag en omgeving besloten liggen)

Overtuigingen = kernwaarden van de organisatie

Dag 3 Workshops

Op dag 3 gaan we, op basis van de uitkomsten van dag 2, aan de slag met de visie als antwoord op de vraag ‘waar gaan we naartoe’. Wat is de stip aan de horizon van uw bedrijf? En hoe gaan we daar komen?

Belangrijke bakens op de route naar de bestemming, zijn prestatie-indicatoren. Op het niveau van het leidersteam zijn dit de zogenaamde managementindicatoren. Het zijn indicatoren waarvan we overtuigd zijn dat, als we ons hierop richten, we op koers blijven.

Bij iedere managementindicator hoort een target. De managementindicatoren liggen voor een aantal jaren vast. De targets worden jaarlijks wat scherper gesteld. Om zo ieder jaar succesvoller te worden.

De indicatoren worden later gecascadeerd tot op alle organisatieniveaus, zodat iedere medewerker binnen zijn invloedssfeer een bijdrage kan leveren aan de realisatie van het totale organisatieresultaat.

Indicatoren en hun targets stellen ons in staat om periodiek (jaar, kwartaal, maand, week, dag, heartbeat) goed de eigen prestatie op te volgen en bij te sturen.

Dag 3 wordt afgesloten met een creatieve brainstorm sessie naar initiatieven die uitgevoerd dienen te worden in de komende periode om de doelstellingen te kunnen realiseren. Vanuit de genoemde initiatieven kunnen in een volgende fase jaarplannen opgesteld worden die de initiatieven uitvoerbaar maken.

Plansessies

Een uitvoerbaar plan maken is in veel organisaties niet vanzelfsprekend. Een goed plan dient ambitieus, doch realistisch te zijn. Onprove biedt de mogelijkheid om de deelnemers van de Strategieworkshops 1 op 1 te coachen in het opstellen van ieders afdelingsplan dat nodig is om de totale bedrijfsdoelstellingen te kunnen halen.
Iedere leider wordt hiervoor in totaal 1 dag begeleidt.

Tussentijds wordt er ook een teamchallenge gedaan. Immers, we kunnen onze energie, tijd en ons budget maar één keer besteden. Het doel van de challenge is dan ook om als team bewust keuzes te maken. ‘Wat gaan we zo doen?’, ‘Wat gaan we anders doen?’, ‘Wat gaan we door iemand anders laten doen/samen met een ander doen?’ en ook ‘Wat gaan we dus niet doen?’. De challenge neemt een halve dag in beslag.

Bij de plansessies is de hoogste leidinggeven niet rechtstreeks betrokken. Het is wel uitermate belangrijk om beschikbaar en consulteerbaar te zijn voor de individuele leiders.

Ter afsluiting van de plansessies presenteert het leidersteam de plannen aan de hoogste leidinggevende en vraagt daarmee om zijn goedkeuring op de tactische plannen.