Coaching management team

‘Een team is in staat om resultaten te behalen die groter zijn dan de som van de individuen.’

De basis: samenwerking

Een team is een geolied systeem. Door het samen eens te zijn over bepaalde gedragsregels, creëer je gedragsbewustzijn. Wanneer je gedrag begrijpt, weet je hoe het teamsysteem werkt. Wanneer je dit goed begeleidt, ontstaat bereidheid, de basis om te leren hoe het team als systeem beter kan samenwerken.

Ons uitgangspunt: Cultuurbenadering

Het uitgangspunt van de Onprove aanpak voor teamontwikkeling is cultuurbenadering. Hierbij gaan we ervan uit dat personen invloed hebben op andere teamleden, maar dat de ‘cultuur’ van het team een nog krachtiger invloed heeft op het individu. Voor de helderheid; onder cultuur verstaan we het samenspel van houdingen en gedragingen van het ‘hele’ team.

Tool: De cultuurwaarden van Lencioni

Tijdens de teamontwikkeling maken we gebruik van de cultuurwaarden van Lencioni: vertrouwen, openheid, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en resultaat. Aan deze cultuurwaarden zijn teamgedragingen gekoppeld. De gedragingen zijn concreet en eenvoudig geformuleerd. Ze zijn ontstaan uit de dagelijkse praktijk van het samenwerken. Ze zijn voor iedereen herkenbaar en worden gedurende het hele programma gebruikt.

Het doel: een volwassen presterend team!

Een ‘volwassen’ presterend team heeft het vermogen om, in het kader van de gemeenschappelijke missie, flexibel en functioneel met teamrollen om te gaan. Wanneer dat gebeurt, komt de groepsenergie helemaal ten goede aan de taak en het team functioneert als een echte eenheid. De teamleden hebben een duidelijk inzicht in de doelen van het team en staan hier ook samen achter. De manier van samenwerking is duidelijk. Het team is bewust bekwaam, autonoom en in staat het besluitvormingsproces zonder inmenging van de leider uit te voeren. Werken in het team is plezierig en gaat als vanzelf. De leider kan nu delegeren en zich meer bezighouden met de omgeving waarin het team actief is.

Onze aanpak

Maandelijkse teamsessies

Om uw team in de verschillende ontwikkelfases te begeleiden, wordt er gewerkt met maandelijkse teamsessies van maximaal anderhalf uur. In de sessie worden de cultuurwaarden en gedragingen geëvalueerd door het team, in samenspraak met de leider van het team. De teamcoach faciliteert de teamdiscussie en is gespreksleider. Het team wordt uitgedaagd om focuspunten te benoemen waaraan actief gewerkt wordt. Visualisatie van gedragsresultaten en focuspunten is essentieel in de ontwikkeling.

Persoonlijke invulling focuspunten

Tijdens overleggen, in het dagelijkse werk op de afdeling en op andere momenten dat er samengewerkt wordt, is ieder teamlid ervoor verantwoordelijk dat er alles aan gedaan wordt om naar best vermogen gedragsmatig invulling te geven aan de focuspunten. Dit gedrag wordt actief bekrachtigd. Het expliciet leren benoemen van gesignaleerd gedrag maakt hier een belangrijk onderdeel van uit.

Voor wie is het Onprove team-ontwikkeltraject?

Het Onprove team-ontwikkeltraject is bij uitstek geschikt voor organisaties in tijden van transformatie naar zelfstandig in stand houden van een continu verbetersystematiek. Het operationele systeem en de managementinfrastructuur zijn dan al grotendeels op orde en de organisatie is toe aan het fijn slijpen van het teamgedrag binnen de nieuwe modus operandi.

Aanvulling op excellent leiderschap

Het team-ontwikkeltraject is een krachtige aanvulling op het Onprove ontwikkeltraject voor excellent leiderschap. De gedragingen waarmee wordt gewerkt zijn dezelfde. Hierdoor sluiten de trajecten mooi op elkaar aan en kunnen ze in elkaar geïntegreerd worden. Dit houdt het voor alle betrokkenen eenvoudig, herkenbaar en werkbaar.

We begeleiden u en uw team graag in dit leerproces naar meer onafhankelijkheid, resultaatverantwoordelijkheid en aanpassend vermogen. Dit is noodzakelijk om wendbaar en weerbaar te kunnen opereren en robuust succesvol te zijn in de huidige en toekomstige organisatiedynamiek.